วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555


ชื่อโครงงาน   การแปรรูปผลิตภัณฑ์(กล้วยฉาบหลากรส)
ชื่อโคงงาน(ภาษาอังกฤษ)   Banana Color  Online .com
ชื่อผู้ทำโครงงาน    1.  นาย พนมวัลย์   แสงอ่อน     ระดับชั้น    6/9
                                            2.  นาย กมล      พะลัง              ระดับชั้น    6/9
สาขาของโครงงานที่ทำ   โครงงานคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       1.นายรัตนันท์ กา
                                                   2.นางเฉลิมศรี พรหมสถิตย์   
ระยะเวลาการดำเนอนการ    21  พฤษภาคม พ.ศ.2555 ถึง   31   สิงหาคม  2555 
1.ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
         คนไทยรู้จักกล้วยกันมาตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งประเทศไทย    เพราะประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดกล้วย  กล้วยเป็นพืชพิ้นบ้านที่คนไทยนิยมปลูกหาได้ง่ายราคาถูกและ เป็นผลไม้ที่สามารถนำไปดัดแปลงแปรเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้มากมายเช่น กล้วยฉาบ กล้วยกวน กล้วยปั่น กล้วยเคลืบช็อคโกเล็คและอีกมากมาย กล้วยแบ่งออกได้ 2 จำพวก จำพวกแรก ไม่แตกหน่อเป็นกอจึงขยายพันธุ์ด้วยเม็ด และกล้วยอีกจำพวกสามารถแตกหน่อเป็นกอ   คนไทยจึงรู้จักการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกล้วยเป็นอย่างดี                . กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีหลายชนิด เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำไท กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียวกล้วยไข่ กล้วยตานี กล้วยหักมุก กล้วยเล็บมือนาง กล้วยนิ้วมือนาง กล้วยส้ม กล้วยนาค กล้วยหิน กล้วยงาช้าง ฯลฯ
           เมื่อปลูกกล้วยน้ำหว้ากินกันมากขึ้น   ผลผลิตกล้วยที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการอาจจะเหลือทิ้ง  ดังนั้นเพื่อไม่ให้ไร้ประโยชน์จึงควรนำมาแปรรูป เพื่อให้เก็บได้นานขึ้น เราจึงคิดที่ทำการจัดทำโครงงานที่มีชื่อว่า Banana Color Online.com เพื่อเป็นสื่อบอกวิธี การทำกล้วยฉาบ ใช้ประกอบเรียนการสอนในการทำโครงงาน วิชา ง31101 การนำเสนอ

        2.วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในการทำโครงงานวิชา ง 31101
2.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
             3.มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน เห็นคุณค่าความสำคัญของงานและอาชีพสุจริต
             4. เพื่อเป็นช่องทางการตลาด
              5.เพื่อให้คนที่อยากทำกล้วยฉาบรู้วิธีการทำ จริงๆ
      3.สมมติฐานของโครงงาน
                 สามารถนำกล้วยน้ำหว้ามาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบหลากรสที่ง่ายต่อการรับประทาน
     4.ตัวแปร(ตัวแปรต้น,ตัวแปรตาม,ตัวแปรควบคุม)
        ตัวแปรต้น คือ ของที่ไม่ได้ตามขนาดเหลือ
        ตัวแปรตาม คือ มันเกิดจากการเน่าเสียหรือจากของที่ไม่ได้ตามขนาด
        ตัวแปรควบคุม คือ   1.สอนให้รู้จักวิธีการทำกล้วยที่เหลือมาใช้ประโยชน์
                                         2.รู้การตวงส่วนผสมให้ถูกต้อง
                                         3.การดำเนินงาน


5.นิยามศัพท์เฉพาะ
            -------

6. ขอบเขตของโครงงาน
การคัดเลือกกล้วย ส่วนใหญ่จะดูจากสีเปลือก หรือระยะการสุดของกล้วยกัน ซึ่งในการนี้สามารถที่จะ        คัดเกรด หรือลักษณะของกล้วยที่มีคุณภาพ เหมาะที่จะนำมาผลิตกล้วยตากอบแห้ง และสังเกตจากความแก่-อ่อนของกล้วยที่สนใจอยากจะกล้วยฉาบ
    7.เอกสารปและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีการปลูกล้วยน้ำหว้าเป็ฯจำนวนมากเพื่อนำไปจำหน่ายแต่ผลผลิตที่ปลูกมากเกินไปจึงทำให้กล้วยมีราคาถูกดังนั้นกลุ่มของขาพเจ้าจึงนไกล้วยมาแปรรูปในลักษณะต่างๆ เช่นกล้วยกอบแก้ว กล้วยกรอบเค็ม กล้วยทรงเครื่อง เป็นต้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีราคาสูงขึ้น และการแปรรูปกล้วยของกลุ่มข้าพเจ้าในครั้งนี้
วิธีทำ
http://www.dkt.ac.th/kruya/52m6_project/m61/thingky/nnpp1.JPG 
1.ปอกเปลือกกล้วย ถ้ามียางมากล้างด้วยน้ำเกลือ


                                             

                   

 2.   ใช้มีดคมหั่นบางๆ ตามยาวของผลกล้วย ล้างด้วยน้ำสารส้ม หรือน้ำเกลือ แล้วเอาขึ้นพักพอสะเด็ดน้ำ 


 https://lh3.googleusercontent.com/_9hA-vh6_CfA/TSPl_U_yf9I/AAAAAAAAACQ/SeaVUdfSzBU/s320/IMG0652A.jpg

                           3.   ตักน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อน เอากล้วยที่หั่นไว้ใส่ลงทอดให้กรอบ ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำมัน
  
 http://www.adsfreepost.com/upload/ads_9/ads_96/ads_968/ads_9684/img_9684_1.jpg
                                                          www.adsfreepost.com/ads9684-%25E...587.html

    4.    ถ้าจะรับประทานอย่างเค็ม ใช้น้ำตาล ช้อนโต๊ะ ผสมเกลือ 1/2 ช้อนชา พริกไทยป่น 1/4ช้อนชา น้ำ 1/2 ถ้วย ใส่ลงในกระทะทอง คนด้วยพาย จนกระทั่งน้ำตาลเดือดข้นเป็นยางมะตูม เอากล้วยที่ทอดแล้วใส่ลง กลับไปมาจนกระทั่งแห้งตักใส่ภาชนะ
 
http://gotoknow.org/file/mitree_suk/DSC00652.jpg
                                          
























8.วิธีการดำเนินงาน
           เครื่องมือ   วัสดุ  อุปกรณ์

เครื่องมือของชิ้นงาน
       อุปกรณ์ในการทำ



https://lh3.googleusercontent.com/_9hA-vh6_CfA/TS0kxas85ZI/AAAAAAAAADI/ir0HJ5AvrgA/s320/IMG0649A.jpg

      1.กล้วยน้ำว้า




https://lh3.googleusercontent.com/_9hA-vh6_CfA/TSPl7uq6D3I/AAAAAAAAABo/OSl8Q9UyptU/s320/IMG0641A.jpg

      2.น้ำตาลทราย



                                       


https://lh3.googleusercontent.com/_9hA-vh6_CfA/TSPl8UkwasI/AAAAAAAAABw/SdcrLQEBLiI/s320/IMG0634A.jpg    
                                       

      3.ทัพพี

                 




https://lh3.googleusercontent.com/_9hA-vh6_CfA/TSPl-InQavI/AAAAAAAAACE/WMGxWCgVG7Y/s320/IMG0639A.jpg  

                   4.น้ำมัน                     
                   

https://lh3.googleusercontent.com/_9hA-vh6_CfA/TSPxgd9m1lI/AAAAAAAAAC0/iyYkTT8z2bM/s320/IMG0633A.jpg
                           
           5.กระทะ

                                                                 
                                
https://lh3.googleusercontent.com/_9hA-vh6_CfA/TSPl8ybU5yI/AAAAAAAAAB0/k4cW7KzBjOU/s320/IMG0635A.jpg
               6.กะซอน
                                          
                                                                    
                                                              

https://lh3.googleusercontent.com/_9hA-vh6_CfA/TSPl9oxTwxI/AAAAAAAAACA/M-x2CPbhFSM/s320/IMG0638A.jpg                                         

                          7.ถาด









เกี่ยวกับสื่อ
1.ปากกา
2.ดินสอ
3.อินเตอร์เน็ต
4.กระดาษ
5.คอมพิวเตอร์
            
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.เลือกเรื่องที่กลุ่มสนใจ
2.ออกแบบ
3.ลงมือทำ
4.ทดสอบ
5.ปรับปรุง
6.เผยแพร่








9.แผนการปฎิบัติงาน
แผนปฎิบัติงาน

การปฎิบัติงาน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ















2.เสนอให้ครูประจำวิชา















3.จัดทำเค้าโครง















4.นำเสนอเค้าโครง















5.จัดพิมพ์โครงงาน















6.ลงมือสร้างชิ้นงาน















7.ทดลองใช้งาน















8.แก้ไขปรับปรุง















9.พิจารณาและสรุปเนื้อหานำเสนอชิ้นนำเสนอชิ้นงาน







































10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ใช้ประกอบการเรียนการสอนในการทำโครงงานวิชา ง 31101 (การนำเสนอสื่อประสม
 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน เห็นคุณค่าความสำคัญของงานและอาชีพสุจริต
เป็นช่องทางการตลาด
เพื่อให้คนที่อยากทำกล้วยฉาบรู้วิธีการทำ จริงๆ
11.เอกสารอ้างอิง